Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels. Aangezien asbest bestand is tegen zuren, logen en hoge temperaturen, en daarnaast ook slijtvast, brandwerend, isolerend en goedkoop is, is het vrijwel overal toegepast.

Er zijn circa 3500 producten bekend die asbest bevatten. Deze producten zijn globaal in twee groepen te verdelen. De ene groep bestaat uit producten waarin het asbest in losgebonden vorm voorkomt, zoals zachte isolatieplaten, asbestkoord, asbestkarton (onder sommige soorten vloerzeil) en spuitasbest.
De andere groep wordt gevormd door producten waarin het asbest hechtgebonden is aan andere stoffen (doorgaans aan cement of kunsthars). Voorbeelden hiervan zijn asbestcementen golfplaten, ventilatiekanalen, sandwichpanelen, pakkingen, bloembakken, rioleringsbuizen en kitten.

Om te voorkomen dat tijdens onderhoudwerkzaamheden, renovatie en of sloop van bouwwerken asbestvezels in het milieu vrijkomen en/of betrokkenen of derden aan asbestvezels worden blootgesteld, wordt door de overheid geëist dat er eerst een asbestinventarisatie rapport conform procescertificaat asbestinventarisatie SC-540 wordt opgesteld door een deskundig gecertificeerd onderzoeksbedrijf. Uit dit rapport moet blijken of er asbest aanwezig is en waar het zich bevindt.

Bij objecten dient, indien niet duidelijk is waar zich in het object asbest bevindt, dit eveneens door een deskundig onderzoeksbedrijf te worden onderzocht. Ook bij aankoop van onroerend goed is het gewenst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Dit om eventuele onvoorziene kosten in een later stadium te voorkomen.

Checkpoint Milieu Noord is gespecialiseerd in het verrichten van asbestinventarisaties, beschikt over het SC-540 en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn asbestonderzoek.
Ook risico-inventarisaties, het bepalen van het risico voor de volksgezondheid indien in een bouwwerk of object asbest wordt aangetroffen dat niet wordt verwijderd, asbestonderzoeken bij overdracht en onderzoek naar asbest in bodem en bouw- en sloopafval kunnen door ons bureau worden verzorgd.

Op verzoek van de opdrachtgever kunnen ook diverse saneringsmethoden en de bijbehorende saneringskosten aan het rapport worden toegevoegd, een plan van aanpak en een bestek worden opgesteld, een sloopvergunning worden aangevraagd en toezicht worden gehouden tijdens de verwijdering van het asbest. Ook kunnen oplossingen worden aangedragen voor de eventuele economische en juridische problemen welke door de aanwezigheid van asbest in bouwwerken of objecten kunnen ontstaan.