Asbestinventarisaties

Asbestinventarisatie conform procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540.

Verplichtstelling asbestinventarisaties
Sinds 1 januari 1997 kan een gemeente pas een sloopvergunning afgeven als de aanvrager een asbest inventarisatierapport conform SC-540 voorheen BRL 5052 overlegd heeft.
Vanaf maart 2006 wordt deze verplichting van de gemeente verplicht gesteld om gebouwen/objecten te slopen en/of renoveren. Het inventarisatierapport moet opgesteld zijn door een onafhankelijk en deskundig onderzoeksbureau dat over het SC-540 Procescertificaat asbestinventarisatie beschikt.

Asbestinventarisatie conform SC 540
Checkpoint Milieu Noord is gespecialiseerd en gecertificeerd in het verrichten van asbestinventarisaties, beschikt over het SC-540 procescertificaat asbestinventarisatie en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn asbestonderzoek SC-540.

Een asbestinventarisatie heeft tot doel in een gebouw of installatie alle asbesthoudende materialen (primaire bronnen) en al het asbestbesmette stof (secundaire bronnen) te lokaliseren. Eventueel kan er een risico evaluatie van de gevonden asbesthoudende materialen worden uitgevoerd en worden geadviseerd in primaire beheersmaatregelen en vervolgmaatregelen. Naar aanleiding van een inventarisatie kan men beslissen of er al dan niet dringend saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn en/of er in de toekomst bij renovatie- en/of verbouwingswerkzaamheden rekening moet gehouden worden met de aanwezigheid van asbesthoudende producten. Een inventarisatie kan eventueel worden aangevuld met metingen volgens het Bouwbesluit 1998 ter bepaling van de asbestvezelconcentratie in de lucht.

Risico's van asbesttoepassingen
Uit de grote hoeveelheid asbesthoudende producten die overal verwerkt zijn kunnen asbestvezels vrijkomen. Dit is vooral afhankelijk van de aard van de toepassing (hecht of niet hecht gebonden vezels) en van de staat van het product (intact of beschadigd),
Maar ook van de aard en intensiteit van uitwendige invloeden (luchtcirculaties, breuk, reparaties, hitte, kou, gebruik ruimte). Een asbestinventarisatie, conform de SC 540, is de enige mogelijkheid om het asbest en het bijbehorende risico wat het desbetreffende product oplevert op te sporen. Een goed opgestelde inventarisatie biedt dan ook een helder overzicht m.b.t.:
  • De plaatsen in het gebouw waar asbestproducten of -toepassingen aanwezig zijn.
  • Welk soort asbest het betreft, incl. het massapercentage.
  • De aard en de staat van de toepassing.
  • De gezondheidsrisico's van de situatie in kwestie.
Voordelen van een asbestinventarisatie
Van een asbestinventarisatie wordt een uitgebreid rapport gemaakt met o.a. plaatsen en hoeveelheden van het aanwezige asbest, foto's, plattegronden en risico-evaluatie.
  • Het niet onnodig blootstellen van personen, bij renovatie en of totaalsloop werkzaamheden.
  • Kostenbesparing; onvoorziene vertraging en kosten bij een verbouwing worden voorkomen als bekend is waar het asbest aanwezig is.
  • Begroten verwijderingkosten/dekkingsgrondslag voor verzekeringen, waardebepaling bij aan- en verkoop van gebouwen.
  • Opstellen risicobeoordeling voor de arbo-inventarisatie (gezondheidsrisico's werknemers en bezoekers).
  • Onrust werknemers wegnemen.
  • Sneller handelen bij calamiteiten (bv. Brand/breuk etc) door bekendheid van aanwezige asbest.